top of page
  • תמונת הסופר/תהרב נתנאל יוסיפון שליט"א

אשרי העם יודעי תורה!

הרב נתנאל יוסיפון שליט"א

ראש הגרעין החינוכי וישיבת "אורות נתניה"

סיפר לי חבר, שבעת שירותו הצבאי היה בפלוגתו חייל דרוזי. הדרוזי כיבד מאוד את החבר שלי, מפני שהחבר היה דתי, והדרוזי היה בטוח שהדתיים אצל היהודים הם כמו הדתיים אצל הדרוזים.

בדת הדרוזית, יש חלוקה ברורה בין החכמים והבורים. החכמים בקיאים ברזי הדת הדרוזית ומחוייבים בשורה של מצוות נוספות. לבורים, לעומתם, אסור ללמוד את ספרי הדת הדרוזית והם פטורים ממצוות רבות. (לשם הגילוי הנאות, חשוב לציין שכל דרוזי יכול לבחור לאיזה מעמד להשתייך). לאותו דרוזי היה ברור שכך זה גם אצל היהודים, הדתיים הם החכמים, וכל השאר כנראה משתייכים למעמד הבורים...

כולנו מגחכים, אבל האמת היא שמבלי משים אותו דרוזי נגע באחת הטענות הפופוליסטיות, שמטיחים ליברלים רבים כנגד הרבנים, אלא שהם מטיחים זאת מהכיוון ההפוך.

וכך אוהבים להגיד 'מובילי דעה' בפרוטה. הרבנים מחפשים להנציח את שליטתם בהמוני ה'מאמינים' שלהם, לכן הם מחפשים להשאיר אותם בורים. בעצם, אותם אנשים אוהבים להציג את הרבנים כאילו הם דרוזים, כביכול הרבנים משתייכים למעמד ה'חכמים', וכל השאר בורים.

אך האמת היא הפוכה. היהדות מרגע לידתה, הניפה את דגל ה'חכמה לכל'. מיד אחרי מעמד הר סיני, מצטווה משה רבינו, הרב הגדול מכל הרבנים, "אלה המשפטים אשר תשים לפניהם". וכפי שמפרש רש"י (לפי הגמרא עירובין נד) "אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם".

מאז ומעולם, העם כולו הצטווה ללמוד ולהעמיק בתורה. מאז ומעולם, הצטוו הרבנים ותלמידי החכמים ללמד את העם תורה, כך שכל אחד מהעם יהפוך לחי הנושא את עצמו. "יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק" (פסחים קיב), לכן תמיד מורי ההוראה בישראל שאפו לקיים את הציווי, ולהביא את תלמידיהם לרמה כזו שיהיה בכוחם ללמוד ולהעמיק, לחדש ולפלפל, כך שהם עצמם יוכלו להיות מורי הוראות בישראל.

אין מעמדות בעולם התורה. "רבי שמעון אומר: ג' כתרים הם אלו הן. כתר תורה. וכתר כהונה. וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהן. כתר כהונה כיצד אפילו נותן כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו. כתר כהונה, שנאמר: והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם. כתר מלכות אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר מלכות, שנאמר: ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אבל כתר תורה אינו כן. עמלה של תורה כל הרוצה ליטול יבא ויטול, שנאמר: הוי כל צמא לכו למים". (אבות דרבי נתן פרק מא).

אמת, לצערנו לא כולנו זכינו לגדול לרמה כזו בתורה, ולכן וודאי עלינו להלך בעקבות גדולי התורה, אולם גדולי התורה עצמם ודאי שואפים שכולנו נהיה גדולי תורה, כפי שאומר משה רבינו בקשר לאלדד ומידד, "מי יתן כל עם ה' נביאים".

ויהי רצון שבקרוב נזכה ותתקיים בנו נבואת הגאולה, (ירמיהו פרק לא, לב-לג) "כי זאת הברית אשר אכרות את בני ישראל... נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה... ולא ילמדו עוד איש את רעהו... דעו את ה', כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם"!


Comments


העלאות אחרונות
תגיות
bottom of page